SONDESH ( সন্দেশ )
Aflatun : 1200/=
Chocolate Sondesh : 780/=

Dadhiya Sondesh : 890/=
Gazor Borfi : 790/=

Gur Sondesh : 880/=
Jelly Peyara : 780/=

Kacha Chana : 850/=
Lemon Sondesh : 780/=

Monda Sondesh : 940/=
Tofi Sondesh : 900/=