SONDESH ( সন্দেশ )
Aflatun : 1200/=
Chocolate Sondesh : 720/=

Dadhiya Sondesh : 820/=
Gazor Borfi : 720/=

Gur Sondesh : 820/=
Jelly Peyara : 670/=

Kacha Chana : 800/=
Lemon Sondesh : 720/=

Monda Sondesh : 840/=
Tofi Sondesh : 900/=