SONDESH ( সন্দেশ )
Aflatun : 1000/=
Chocolate Sondesh : 680/=

Dadhiya Sondesh : 780/=
Gazor Borfi : 680/=

Gur Sondesh : 780/=
Jelly Peyara : 670/=

Kacha Chana : 770/=
Lemon Sondesh : 670/=

Monda Sondesh : 750/=
Tofi Sondesh : 800/=